Algemene voorwaarden van Ebike Factory B.V.

1 Definities

1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Ebike-Factory B.V. (‘Ebike’).
1.2 Met Koper wordt aangeduid iedere (rechts)persoon die met Ebike-factory B.V. een overeenkomst heeft gesloten dan wel daartoe een aanbod deed of ontving.
1.3 Met het gekochte wordt aangeduid de door Ebike-factory B.V te leveren of geleverde zaken, te weten gedeeltelijk / geassembleerde elektrische fietsen en toebehoren, en/of diensten.


2 Toepasselijkheid

2.1 Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komen Ebike-factory B.V en Koper overeen dat zij ook van toepassing zullen zijn op latere tussen hen gesloten overeenkomsten of aanbiedingen met betrekking tot door Ebike te leveren zaken of diensten. 2.2 De toepasselijkheid van de door Koper in een eventuele eerdere verwijzing aangegeven algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Schriftelijke verkoopmededelingen waarmee Ebike-factory B.V zich niet specifiek richt tot Koper gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra Ebike-factory B.V het aanbod schriftelijk aanvaardt dan wel een begin maakt met de uitvoering daarvan.

3.3 De in brochures en andere aan Koper verstrekte documentatie vervatte gegevens over eigenschappen van het gekochte (betreffende onder andere technische gegevens, accessoires, modellen, afmetingen, kleuren en gewichten) zijn indicatief van aard en garanderen niet dat het gekochte precies die eigenschappen heeft, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


4 Wederverkoop

4.1 Koper zal het gekochte slechts bestemmen voor de wederverkoop vanuit zijn winkel op een locatie die Ebike-factory B.V bij het sluiten der overeenkomst bekend is. Het gekochte zal niet worden bestemd voor de verkoop op afstand, noch voor de verkoop in verpakte dan wel geheel of gedeeltelijk ongeassembleerde staat.

4.2 Koper is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor de vakbekwame en volledige assemblage van het gekochte, overeenkomstig het bijgeleverde instructiehandboek. Het is Koper niet toegestaan om van de aldus gegeven instructies af te wijken of wijzigingen in het gekochte aan te brengen. Koper zal het gekochte gebruiksklaar maken voor de wederkoper en hem van alle door Ebike-factory B.V bijgeleverde klantinformatie voorzien.


5 Prijzen

5.1 Alle overeengekomen prijzen gelden, ten aanzien van gekochte zaken, voor de aflevering vanaf het magazijn van Ebike-factory B.V en zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere op de levering van overheidswege gelegde belastingen en heffingen.

5.2 Ebike-factory B.V gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen indien hij daarna, maar vóór de aflevering, met betrekking tot het gekochte geconfronteerd wordt met een verhoging van inkoopprijzen of de kostprijs (als gevolg van bijvoorbeeld gewijzigde kosten van arbeid, verzekeringen en vracht, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen). Bij een prijsverhoging van 10% of meer zal Koper bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, mits dit geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring die Ebike-factory B.V moet hebben bereikt binnen 10 dagen na ontvangst van de mededeling 

betreffende de prijsverhoging of de factuur waaruit zij blijkt. Koper heeft, indien hij aldus gebruik maakt van zijn ontbindingsbevoegdheid, geen recht op enige schadevergoeding.


6 Levering

6.1 Levering van de gekochte zaken vindt plaats door aflevering in het magazijn van Ebike- factory B.V te Geldrop / Nieuwleusden, Nederland.

6.2 Overeengekomen levertijden gelden niet als fatale termijn en beginnen te lopen op de dag van totstandkoming van de overeenkomst of, als dit later is, op de dag waarop Ebike-factory B.V in het bezit is van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden, waaronder vergunningen.

6.3 Eerst indien de overeengekomen levertijd met meer dan 90 dagen wordt overschreden heeft Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden en alsdan, tenzij de overschrijding het gevolg is van overmacht, recht op schadevergoeding met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden vermelde beperkingen.

6.4 Koper zal de gekochte zaken op de overeengekomen dag van aflevering komen afhalen of anders binnen 2 dagen nadat hem schriftelijk is medegedeeld dat de zaken ter afhaling gereed liggen.

6.5 Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

6.6 Ebike-factory B.V is bevoegd zijn verplichting tot levering op te schorten indien Koper in verzuim is met de nakoming van enige uit een overeenkomst met Ebike-factory B.V voortvloeiende verbintenis, dan wel indien Koper een met Ebike-factory B.V overeengekomen kredietlimiet heeft overschreden.


7 Betaling

7.1 Betaling van de facturen van Ebike-factory B.V geschiedt binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum of op de dag dat Koper met de betaling van enige factuur in verzuim is gekomen. De betaling geschiedt op de bankrekening met nummer NL71RABO0327185015 die Ebike-factory B.V aanhoudt bij het kantoor van de Rabobank Geldrop.

7.2 Bij te late betaling zal Koper de door Ebike-factory B.V gemaakte buitengerechtelijke incassokosten vergoeden, mits deze kosten gemaakt zijn in verband met verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkele doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op de gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier. De kosten worden vastgesteld op twee punten van het toepasselijke tarief voor rechtbanken en gerechtshoven (www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+civiel+recht/Liquidatiet arief+rechtbanken+en+gerechtshoven.htm) of, indien het gaat om een vordering waarover de sector kanton van de rechtbank bevoegd is te oordelen, het tarief in kantonzaken (www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+civiel+ recht/Liquidatietarieven+rechtbanken+sector+kanton.htm).


8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van Ebike-factory B.V totdat Koper volledig heeft voldaan aan al zijn tegenprestaties, waaronder de verplichting tot betaling, voor de door Ebike-factory B.V krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Koper geleverde diensten, alsmede ter
zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor Ebike-factory B.V gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlandse recht.

8.3 Koper is bevoegd de geleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden aan een wederkoper. De bevoegdheid bestaat in ieder geval niet wanneer sprake is van wederverkoop op ongebruikelijke wijze, tegen ongebruikelijke condities of een ongebruikelijk lage prijs dan wel wanneer de prijs (deels) wordt betaald door verrekening. 8.4 Ebike-factory B.V is bevoegd tot terugname van de geleverde zaken zodra Koper met de voldoening van een tegenprestatie in verzuim is. De door Koper aan Ebike-factory B.V verschuldigde vergoeding ter zake van ontbindingsschade wordt vastgesteld op de helft van de door Ebike-factory B.V gefactureerde waarde van de teruggenomen zaken, vermeerderd met de kosten die Ebike-factory B.V maakte in verband met de terugname en buitengerechtelijke incasso.

8.5 Indien Ebike-factory B.V bevoegd is tot terugname van de geleverde zaken stelt Koper hem daartoe op eerste verzoek nog dezelfde dag in de gelegenheid door onbeperkt toegang te verschaffen tot iedere locatie waar de zaken zich bevinden. Iedere dag dat Koper deze verplichting niet nakomt verbeurt hij een boete van 5% van het aan Ebike-factory B.V verschuldigde bedrag.


9 Garantie en reclames

9.1 Ebike-factory B.V garandeert dat de gekochte zaken bij aflevering vrij zijn van materiaal- of fabricagegebreken die de waarde of de bruikbaarheid van de zaken aanzienlijk zouden verminderen. Als gebreken zullen niet gelden geringe afwijkingen van overeengekomen eigenschappen betreffende onder andere technische gegevens, accessoires, modellen, afmetingen, kleuren en gewichten.

9.2 De garantie is uitdrukkelijk niet van toepassing indien het gebrek is veroorzaakt doordat de zaak na aflevering onjuist of onzorgvuldig is opgeslagen, vervoerd, behandeld, geassembleerd, bewerkt, onderhouden of gerepareerd, of indien het gebrek is veroorzaakt door een beschadiging of wijziging van de zaak of een gevolg is van normale slijtage.

  • 4 jaar accu garantie vanaf model 2020 na registratie via onze website
  • 4 jaar enviolo garantie vanaf model 2021 na registratie via onze website

9.3 Koper zal de zaken binnen 4 dagen na aflevering zorgvuldig controleren en zichtbare gebreken binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk melden. Gebreken die bij de aflevering redelijkerwijs niet konden worden ontdekt zullen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld. Overschrijding van een genoemde termijn brengt verval van Kopers aanspraken ter zake van het gemelde gebrek mede.

9.4 Indien Ebike-factory B.V na een klacht erkent dat hij een gebrekkige zaak leverde dan zal hij, te zijner vrije keuze, hetzij de gebrekkige zaak of het gebrekkige onderdeel daarvan vervangen, hetzij de gebrekkige zaak terugnemen tegen creditering van de factuurprijs. Teruggave van gebrekkige zaken geschiedt zo mogelijk in de originele verpakking.


10 Overmacht

10.1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenissen kan Ebike-factory B.V niet worden toegerekend indien zij (mede) haar oorzaak vindt in een omstandigheid die Ebike- factory B.V niet bij machte is te beïnvloeden. Ebike-factory B.V is in zo’n geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


11 Aansprakelijkheid

11.1 Met betrekking tot de geleverde zaken gelden uitsluitend de in artikel 9 gegeven garanties.
11.2 Indien de aansprakelijkheid van Ebike-factory B.V wordt gedekt door zijn aansprakelijkheidsverzekering is zij beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Anders is de aansprakelijkheid van Ebike-factory B.V beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.

11.3 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, van welke soort ook, is uitgesloten.

11.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor opzettelijk of door bewuste roekeloosheid van Ebike-factory B.V of met de leiding van zijn onderneming belaste werknemers veroorzaakte schade.


12 Overdracht en bezwaring

12.1 Koper mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ebike-factory B.V zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten bezwaren.
12.2 Koper verleent Ebike-factory B.V bij voorbaat toestemming om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen de doen overgaan op een derde indien de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van Ebike-factory B.V onderneming, waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.


13 Beëindiging

13.1 Voor zover de rechtsverhouding tussen Ebike-factory B.V en Koper (mede) het karakter heeft van een duurovereenkomst zoals gedefinieerd in art. 6:236 onder j BW is Ebike-factory B.V gerechtigd haar te beëindigen door opzegging met inachtneming van een door partijen redelijk geachte opzegtermijn van ten minste 30 dagen, zonder dat Koper ter zake van de beëindiging enig recht op schadevergoeding toekomt.

13.2 Voorts heeft Ebike-factory B.V het recht om enige met Koper gesloten overeenkomst door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Koper zijn onderneming (grotendeels) vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, in liquidatie gaat of zijn onderneming (grotendeels) beëindigt, of indien op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.


14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Het gebruik door Koper van de handelsnaam en merknaam en -tekens van Ebike-factory B.V geschiedt uitsluitend in verband met de wederverkoop van het gekochte en uitsluitend op een wijze die vooraf door Ebike-factory B.V is goedgekeurd. Het gebruiksrecht eindigt in ieder geval op het tijdstip waarop Ebike-factory B.V geen uitvoering meer behoeft te geven aan enige met Koper gesloten overeenkomst.


15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1 Tot kennisneming van geschillen betreffende of voortvloeiende uit een tussen Ebike- factory B.V en Koper gesloten overeenkomst is exclusief bevoegd de rechter te Zutphen, behalve in gevallen waarin de wet deze forumkeuze niet toelaat. Deze exclusieve bevoegdheid geldt ook voor vorderingen of verzoeken tot het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen.

15.2 Op de tussen Ebike-factory B.V en Koper gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Wiens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Koper verklaart van de inhoud van deze algemene voorwaarden nauwgezet kennis te hebben genomen en de toepasselijkheid daarvan te aanvaarden:

(naam koper:)
(handtekening Koper of zijn bevoegde vertegenwoordiger:)
(plaats:)
(datum:)